Exceptii de la instituirea masurii de carantinare

Print Friendly, PDF & Email

EXCEPȚII DE LA INSTITUIREA MĂSURII DE CARANTINARE PENTRU CATEGORIILE DE PERSOANE CARE NU PREZINTĂ SIMPTOME ASOCIATE COVID-19, CU RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE ÎN VIGOARE PRIVIND UTILIZAREA MATERIALELOR INDIVIDUALE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA COVID-19 – DACĂ POT FACE DOVADA UNEIA DIN URMĂTOARELE SITUAȚII:

 1. persoanele care vin în România din zonele/țările aflate pe lista țărilor cu risc epidemiologic crescut (zona galbenă) dar care, înaintea sosirii în România au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe zone/țări pentru care nu este instituită această măsură (dovada biletelor de avion care demonstrează timpul petrecut în țara de unde vine);
 2. persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat, dacă rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea intrării pe teritoriul național, dacă prezintă copia buletinului de analiză RT-PCR (NU TEST ANTIGEN RAPID) și biletul de avion pentru întoarcere;
 3. conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, pe baza ordinului de deplasare în interes profesional;
 4. conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului; pe baza ordinului de deplasare în interes profesional;
 5. conducătorii auto de la c) și d) și care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu , pe baza ordinului de deplasare în interes profesional;
 6. membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparţinând instituțiilor internaționale, precum și reprezentanți ai României în organisme și organizații internaționale la care statul român este parte, pe baza documentelor doveditoare;
 7. piloţii de aeronave şi personalul navigant;
 8. mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;
 9. personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, care prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaţionale”, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, 96 I din 24 martie 2020;
 10. angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional, prin prezentarea copie contractului încheiat între operatorul român și operatorul străin, iar pentru angajații operatorilor se va prezenta copie după ordinul de deplasare semnat de operatorul străin care să confirme că angajatul respectiv a fost în interes de serviciu pentru firmă.
 11. reprezentanţii companiilor străine care au filiale/ sucursale/reprezentanţe sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional vor prezenta copie după ordinul de deplasare.
 12. persoanele care intră în România pentru activităţi de utilizare, instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service al echipamentelor şi tehnicii din domeniile medical, ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională, transporturi, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi profesionale specifice în domeniile menţionate, dacă dovedesc raporturile contractuale/de colaborare cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor internaţionale,(copia contractului și ordinul de deplasare semnat de operatorul străin).
 13. membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ai altor reprezentanţe diplomatice acreditate la Bucureşti, posesori de paşapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum şi membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii familiilor acestora, pe baza documentelor doveditoare;
 14. angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în afara ţării;
 15. elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care au de susţinut examene de admitere sau pentru finalizarea studiilor, care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori, (carnetul de student/elev vizat pe anul curs sau adeverință de la unitatea de învățământ). ATENȚIE!!! EXCEPȚIA SE ACORDĂ PENTRU UN SINGUR ÎNSOȚITOR, în cazul minorilor!!!
 16. membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii, oficialii forurilor sportive internaționale care organizează aceste competiții, arbitrii delegați precum și jurnaliști acreditați la aceste competiții. (NUMAI PE BAZA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE ÎN ACEST SENS).
 17. sportivii români, care își desfășoară activitatea în alte state și care sunt convocați la loturile naționale pentru a reprezenta România la competiții sportive organizate în condițiile legii, membrii delegațiilor sportive românești care se întorc în România de la competiții sportive internaționale, oficialii și arbitrii români care au fost delegați la competițiile internaționale precum și jurnaliști acreditați la aceste competiții, (pe baza documentelor doveditoare ale fiecărei situații în parte)
 18. sportivii străini legitimați la cluburile din România care revin pe teritoriul țării ca urmare a participării la o competiție internațională oficială a echipelor lor naționale și urmează a-și relua activitatea sportiva la clubul la care sunt legitimați, cu condiția ca aceștia să aibă încheiat un contract valabil cu un club sportiv din România; (copie după legitimația de sportiv și contractul valabil).
 19. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă, în domeniul asistenţei sociale în țările membre ale UE, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea intrării pe teritoriul național, (copie contractului de muncă în domeniul asistenșei sociale și a buletinului de analiză RT-PCR negativ).
 20. echipele de filmare care desfășoară activități profesionale pe teritoriul României în baza unui contract sau document doveditor al necesității prezenței în țară, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea intrării pe teritoriul național;
 21. persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării, (se va prezenta biletul de avion care dovește părăsirea țării în cel mult 24 de ore).
 22. persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în procedură accelerată.”;
 23. angajații/reprezentanții operatorilor economici din România care efectuează deplasări în afara teritoriului României în scopul negocierii/semnării unor contracte/acorduri comerciale, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea intrării pe teritoriul național, precum și un document justificativ de participare la negociere sau contractul/acordul comercial (ordinul de deplasare semnat de operatorul străin sau contractul/acordul comercial semnat).
 24. persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat și intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, pot ieși din carantină după a 10 zi, dacă efectuează un test pentru SARS- CoV-2 în a 8 a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică. Testul SARS-CoV-2 solicitate trebuie efectuate la laboratoare autorizate, iar buletinul de analiză este necesar să conțină inclusiv datele de identificare ale persoanelor pentru care au fost efectuate Contravaloarea testului se suportă de către persoana carantinată. (vezi procedura de aprobare a efectuării testului și ieșire din carantina)
 25. persoane care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2, inclusiv cea de a 2-a doză și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la administrarea celei de a 2-a doză până la data contactului direct sau până la data intrării în România. Dovada efectuării vaccinului, inclusiv data administrării celei de a 2-a doze se realizează prin intermediul documentului emis (certificatul de vaccinare) de unitatea sanitară care l-a administrat, din România sau din afara țării și copia cărții de identitate /pașaport;
 26. persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare intrării în țară, fapt dovedit prin documente medicale (copia buletinului de analiză a  unui test negativ RT-PCR – ATENȚIE!!! NU TEST ANTIGEN RAPID– și copie după cartea de identitate/pașaport) și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la intrarea în țară;
 27. Pentru persoanele contact direct al persoanelor confirmate cu virusul SARS-CoV-2, măsura carantinei se poate ridica în a 10-a zi, dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a 8-a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică. (vezi procedura de aprobare a efectuării testului și ieșire din carantină).