CARANTINA

Print Friendly, PDF & Email

 

HOTĂRÂRE nr. 16 din 10.03.2021 a CNSU

pentru abrogarea Hotărârii Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6/2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor

Având în vedere deciziile adoptate în cadrul şedinţei organizate în data de 04.03.2022 la nivelul Preşedinţiei României referitoare la încetarea stării de alertă pe teritoriul României şi ridicarea tuturor restricţiilor adoptate pentru prevenirea şi combaterea pandemiei de COVID-19,

Pentru punerea în aplicare a deciziilor adoptate şi luând în considerare regimul de publicitate al Hotărârii Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6/2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor, stabilit de art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care instituie obligaţia abrogării exprese a dispoziţiilor legale căzute în desuetudine sau care înregistrează aspecte de contradictorialitate,

în temeiul prevederilor 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 – Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6/2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 31 ianuarie 2022, se ABROGĂ.

Art.2 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I şi se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ

 

* * * * * * * * * *

 

 

R O M Â N I A GUVERNUL ROMÂNIEI
COMITETUL NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
HOTĂRÂREA nr. 6 din 31.01.2022

privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor

 

Având în vedere propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la regulile de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor, precum çi propunerile formulate în cadrul ședinței de lucru organizate în data de 29.01.2022 la nivelul Guvernului României,

În scopul actualizării normelor legale aplicabile în materia instituirii carantinei cu privire la persoanele care sosesc în România precum çi cu privire la contacții direcți ai persoanelor confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări çi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările çi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 lit. a), art. 4, art. 7 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (1) çi art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic çi biologic, republicată, cu modificările çi completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări çi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările çi completările ulterioare, çi ale art. 2 çi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea çi componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările çi completările ulterioare,

 Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

Art.1 – Se instituie măsura carantinei cu o durată de 5 zile pentru persoanele care sosesc în România și nu prezintă certificatului digital al UE privind COVID-19 sau, în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 ori documente compatibile cu aceste certificate, dovada pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete, trecerea prin boală în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară sau testarea negativă RT-PCR pentru COVID-19 efectuată cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).

Art.2 – Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită în condițiile art. 1 următoarele categorii de persoane care sosesc pe teritoriul României:

 1. copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani;
 2. persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul țării;
 3. lucrătorii transfrontalieri care intră în România, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;
 4. elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare;
 5. conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum și conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane și se deplasează în interes profesional;
 6. persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie, returnate în procedură accelerată;
 7. membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic și Consular al României și posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu;
 8. piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă și personalul feroviar;
 9. personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară cât și de la bordul navelor și elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare medicală precum și de la bordul celor care operează în zona economică exclusivă a României, care arborează pavilion român sau pavilion străin, dar aflat în managementul unui operator român, într-un port românesc, cu condiția asigurării echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19;
 10. personalul navigant maritim român care se repatriază prin orice mijloc de transport și cel care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate în porturile românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, la intrarea în țară, precum și la îmbarcarea/debarcarea de pe navă;
 11. personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe și mobile de extracție petrol și gaze în zona exclusivă economică a României;
 12. angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională care se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în afara țării.
 13. persoanele care sosesc în România din Ucraina, pe căile terestre. (articol adăugat prin Ordin HCNSU nr. 9 din 25.02.2022)

Art.3 – (1) Se instituie măsura carantinei pentru o durată de 5 zile pentru contacții direcți ai unei persoane confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) măsura carantinei instituită cu privire la contacții direcți ai unei persoane confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu se aplică persoanelor aflate în perioada de 90 de zile ulterioare izolării ca urmare a confirmării pozitive pentru virusul SARS-CoV-2.

Art.4 – (1) Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de vaccinare, necesară pentru aplicarea excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19, sau în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic,  care  să  ateste  vaccinarea,  prezentat  în  limba  țării  unde  a  fost  administrat vaccinul și în limba engleză.

 • Dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19, sau în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID- 19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic care să ateste rezultatul pozitiv al testului RT-PCR, prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză.
 • Dovada testării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19, sau în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID- 19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic care să ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) și prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză.

Art.5 – (1) Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare cum ar fi afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică în program de hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbare documente  de  identitate,  părăsirea  țării,  prezentarea  la  centrul  de  vaccinare  conform programării în vederea vaccinării ș.a., poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative.

 • Analiza situațiilor prevăzute la ali (1) este realizată la nivelul centrelor județene de coordonare și conducere a intervenției iar, cazurile considerate ca justificate, pot face obiectul suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția de Sănătate Publică.
 • În decizia de suspendare se vor menționa, în mod obligatoriu, intervalul de timp pentru care aceasta se aplică și măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2.

Art.6 – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.02.2022, ora 00.00.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 2/2022 privind procedura de aprobare a listei cu încadrarea țărilor/teritoriilor în zonele de risc epidemiologic, criteriilor pe baza cărora se stabileçte încadrarea acestora çi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor precum çi aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 7 ianuarie 2022, se abrogă.

Art.7 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,  pentru  punere  în  aplicare  prin  ordine  și  acte  administrative  ale  conducătorilor acestora.

PREȘEDINTELE COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ