Mediu

Print Friendly, PDF & Email

Compartimentul de evaluare a factorilor de risc d in medi ul de viată si muncă din cadrul Dirceţiei de Sănătate Publică Braşov are următoarele atribuţii şi responsabi lităţi de execuţie şi coordonare/ îndrumare profesională:

 • coordonează şi implementează la nivel teritorial activităţile med icale cuprinse în programele naţionale de sănătate privind protejarea sănătăţi i şi preveni rea îmbolnăvi ri lor asociate factorilor de risc în relaţie cu mediul de viaţă şi de muncă, alimentaţie şi nutriţie, aprovizionarea cu apă potabilă, radiaţii ionizante naturale şi profesionale şi unităţile de învăţământ şi de îngrijire medicală şi med ico-socială de toate categoriile;
 • asigură implementarea şi derularea programelor de sănătate specifice la nivel judeţean, monitorizarea, evaluarea şi raportarea ind icatori lor de activitate specifică şi modul de utilizare a fondurilor alocate;
 • elaborează propuneri pentru reglementarea activităţilor teritoriale din domeni ile: igiena mediului, igiena alimentaţiei, medicina muncii, igiena colectivităţilor de copii şi tineret, în concordanţă cu legislaţia din domeniu;
 • analizează şi evaluează period ic sau ori de câte ori este nevoie calitatea servici ilor teritoriale de supraveghere medicală a sănătăţii în relaţie cu medi ul, propune implementarea unor noi activităţi, în colaborare cu alte unităţi/ servicii teritoriale cu activitate din domeniu;
 • c) coordonează şi derulează activităţi specifice pentru implementarea prevederi lor legislative de protejare şi promovare a med iului de viaţă organ izat şi natural;
 • I) analizează documentaţiile transmise de structura de reglementare şi propune conducerii aprobarea sau respingerea solicitări i;
 • întocmeşte rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relaţie cu med i ul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, rad iaţii ionizante şi neionizante ) şi contribuie la realizarea sintezelor naţionale din domeniu;
 • coordonează şi derulează în teritori u activităţi medicale specifice pentru implementarea prevederilor legislative din domeni ul produselor biocide, al substanţelor chim ice periculoase şi al produselor cosmetice şi de uz casnic;
 • monitorizează şi coordonează pe teritoriul judetului Braşov activitatea de gestionare şi neutralizare a deşeurilor medicale d i n toate categorii le de unităţi sanitare şi elaborează propuneri pentru anihilarea/ ameliorarea situaţiilor de risc evaluat;
 • coordonează, monitorizează, evaluează şi participă la asigurarea calităţii apei potabile de pe teritoriul judeţului Braşov şi elaborează propuneri pentru rezolvarea/ ameliorarea situaţiilor de risc evaluat sau anihilarea riscului constituit, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • monitorizează şi evaluează riscurile privind siguranţa alimentului şi alimentaţiei publice, elaborează şi propune activităţi de asigurare a calităţi i alimentul ui din circuitul public, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi normativele europene;
  • desfăşoară activitatea de evaluare a conformări i la normele de igienă şi sănătate publică a proiectelor de amenajare-construi re şi elaborează referatele de evaluare în vederea avizării/autorizări i sanitare;
 • colaborează şi conlucrează cu administraţia publică locală şi cu instituţiile/ serviciile specializate din domeniu, pentru implementarea şi realizarea prevederilor legale privind calitatea med iul ui de viaţă şi muncă, securitatea alimentului şi calitatea apei potabi le;
 • derulează studii med icale populaţionale privind starea de sănătate în raport cu factorii de mediu, radiaţii ionizante naturale şi profesionale, mediul ocupaţional şi colectivităţi organizate;
 • face propuneri către conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Braşov privind modul de derulare a programelor de sănătate la nivel judeţean;
 • supraveghează acordarea asistenţei medicale profilactice în colectivităţile de copii şi ti neri şi participă la monitorizarea med icală a dezvoltării fizice, psi homotorii şi a stării de sănătate a copiilor din colectivităţi;
 • realizează registrul de evidenţă a bolilor profesionale la nivelul judeţului Braşov, efectuând cercetarea medicală şi documentarea cazurilor suspecte de boală, declararea, înregistrarea şi raportarea bolilor profesionale, conform prevederilor legale;
 • centralizează şi anal izează situaţia angajaţilor expuşi la noxe din teritoriu şi participă la aplicarea legislaţiei privind încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi speciale;
 • partici pă cu rapoarte la elaborarea sintezelor naţionale privind sănătatea în relaţie cu med iul de viaţă şi muncă şi participă la elaborarea raportului privind starea de sănătate a

populaţiei de pe teritoriul judeţului Braşov ;

 1. participă la elaborarea şi execuţia planurilor de acţiuni privi nd implementarea în plan judeţean a acquis-ul ui comunitar în domeni ul sănătăţii;
 2. desfăşoară activităţi specifice în cadrul planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
 3. efectuează, la cererea terţilor, expertize, consultanţă şi prestaţi i de specialitate;
 4. z) îndeplineşte alte atribuţii specifice stabilite de directorul adjunct de sănătate publică al Direcţiei de Sănătate Publică Braşov şi conducerea unităţii;
 5. aa) d i n punct de vedere profesional se subordonează metodologic Institutului Naţional de Sănătate Publică, prin Centrul Naţional de Monitorizare a Riscuri lor din Medi ul Comunitar şi structurile sale de specialitate din centrele regionale de sănătate publică.

 

În cadrul Compartimentul ui de evaluare a factorilor de nsc din mediul de viaţă ş1 de muncă funcţionează următoarele colective de activitate specifică:

I . Igiena mediului;

 1. Igiena alimentului;
 2. Igiena colectivităţilor de copii/ti neret;
 3. Medicina muncii;
 4. Programe de sanatate in relatie cu