Mediu

Print Friendly, PDF & Email

Compartimentul de evaluare a factorilor de risc d in medi ul de viată si muncă din cadrul Dirceţiei de Sănătate Publică Braşov are următoarele atribuţii şi responsabi lităţi de execuţie şi coordonare/ îndrumare profesională:

 • coordonează şi implementează la nivel teritorial activităţile med icale cuprinse în programele naţionale de sănătate privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc în relaţie cu mediul de viaţă şi de muncă, alimentaţie şi nutriţie, aprovizionarea cu apă potabilă, radiaţii ionizante naturale şi profesionale şi unităţile de învăţământ şi de îngrijire medicală şi med ico-socială de toate categoriile;
 • asigură implementarea şi derularea programelor de sănătate specifice la nivel judeţean, monitorizarea, evaluarea şi raportarea ind icatori lor de activitate specifică şi modul de utilizare a fondurilor alocate;
 • elaborează propuneri pentru reglementarea activităţilor teritoriale din domeni ile: igiena mediului, igiena alimentaţiei, medicina muncii, igiena colectivităţilor de copii şi tineret, în concordanţă cu legislaţia din domeniu;
 • analizează şi evaluează periodic sau ori de câte ori este nevoie calitatea servici ilor teritoriale de supraveghere medicală a sănătăţii în relaţie cu mediul, propune implementarea unor noi activităţi, în colaborare cu alte unităţi/ servicii teritoriale cu activitate din domeniu;
 • c) coordonează şi derulează activităţi specifice pentru implementarea prevederi lor legislative de protejare şi promovare a med iului de viaţă organ izat şi natural;
 • I) analizează documentaţiile transmise de structura de reglementare şi propune conducerii aprobarea sau respingerea solicitări i;
 • întocmeşte rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relaţie cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiaţii ionizante şi neionizante) şi contribuie la realizarea sintezelor naţionale din domeniu;
 • coordonează şi derulează în teritori u activităţi medicale specifice pentru implementarea prevederilor legislative din domeniul produselor biocide, al substanţelor chimice periculoase şi al produselor cosmetice şi de uz casnic;
 • monitorizează şi coordonează pe teritoriul judetului Braşov activitatea de gestionare şi neutralizare a deşeurilor medicale din toate categorii le de unităţi sanitare şi elaborează propuneri pentru anihilarea/ ameliorarea situaţiilor de risc evaluat;
 • coordonează, monitorizează, evaluează şi participă la asigurarea calităţii apei potabile de pe teritoriul judeţului Braşov şi elaborează propuneri pentru rezolvarea/ ameliorarea situaţiilor de risc evaluat sau anihilarea riscului constituit, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • monitorizează şi evaluează riscurile privind siguranţa alimentului şi alimentaţiei publice, elaborează şi propune activităţi de asigurare a calităţii alimentului din circuitul public, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi normativele europene;
 • desfăşoară activitatea de evaluare a conformării la normele de igienă şi sănătate publică a proiectelor de amenajare-construire şi elaborează referatele de evaluare în vederea avizării/autorizării sanitare;
 • colaborează şi conlucrează cu administraţia publică locală şi cu instituţiile/ serviciile specializate din domeniu, pentru implementarea şi realizarea prevederilor legale privind calitatea mediului de viaţă şi muncă, securitatea alimentului şi calitatea apei potabile;
 • derulează studii medicale populaţionale privind starea de sănătate în raport cu factorii de mediu, radiaţii ionizante naturale şi profesionale, mediul ocupaţional şi colectivităţi organizate;
 • face propuneri către conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Braşov privind modul de derulare a programelor de sănătate la nivel judeţean;
 • supraveghează acordarea asistenţei medicale profilactice în colectivităţile de copii şi tineri şi participă la monitorizarea med icală a dezvoltării fizice, psihomotorii şi a stării de sănătate a copiilor din colectivităţi;
 • realizează registrul de evidenţă a bolilor profesionale la nivelul judeţului Braşov, efectuând cercetarea medicală şi documentarea cazurilor suspecte de boală, declararea, înregistrarea şi raportarea bolilor profesionale, conform prevederilor legale;
 • centralizează şi analizează situaţia angajaţilor expuşi la noxe din teritoriu şi participă la aplicarea legislaţiei privind încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi speciale;
 • participă cu rapoarte la elaborarea sintezelor naţionale privind sănătatea în relaţie cu mediul de viaţă şi muncă şi participă la elaborarea raportului privind starea de sănătate a populaţiei de pe teritoriul judeţului Braşov;
 1. participă la elaborarea şi execuţia planurilor de acţiuni privi nd implementarea în plan judeţean a acquis-ul ui comunitar în domeni ul sănătăţii;
 2. desfăşoară activităţi specifice în cadrul planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
 3. efectuează, la cererea terţilor, expertize, consultanţă şi prestaţi i de specialitate;
 4. îndeplineşte alte atribuţii specifice stabilite de directorul adjunct de sănătate publică al Direcţiei de Sănătate Publică Braşov şi conducerea unităţii;
 5. d i n punct de vedere profesional se subordonează metodologic Institutului Naţional de Sănătate Publică, prin Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Medi ul Comunitar şi structurile sale de specialitate din centrele regionale de sănătate publică.

 

În cadrul Compartimentul ui de evaluare a factorilor de nsc din mediul de viaţă ş1 de muncă funcţionează următoarele colective de activitate specifică:

I . Igiena mediului;

 1. Igiena alimentului;
 2. Igiena colectivităţilor de copii/ti neret;
 3. Medicina muncii;
 4. Programe de sanatate