Structura

Print Friendly, PDF & Email

Direcţia de Sănătate Publică Braşov este serviciul public deconcentrat,  cu  personalitate juridică, subordonat Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea de sănătate publică  la nivel  local, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

Direcţia de Sănătate Publică Braşov evaluează, coordonează şi monitorizează modul  de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare de pe  teritoriul arondat, inclusiv pentru unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistenţa medicală a oricărei persoane din raza judeţul ui.

Direcţia de Sănătate Publică Braşov, prin serviciile de supraveghere medicală, coordonează, organizează, evaluează şi participă la realizarea programelor naţionale de sănătate ce se derulează în teritoriul arondat şi exercită atribuţii specifice de control în sănătatea  publică, în domeniile de competenţă, prin personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii.

Direcţia de Sănătate Publică Braşov în colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii de învăţământ şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, organizează activităţi în domeniul medical al sănătăţii publice.

Direcţia de Sănătate Publică Braşov coordonează serviciile de asistenţă medicală din teritoriu, organizează, coordonează şi participă la asistenţa medicală în caz de calamităţi, epidemii, catastrofe şi alte situaţii deosebite, organizează, coordonează şi răspund de pregătirea reţelei sanitare pentru apărare, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii.

Direcţia de Sănătate Publică Braşov participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă şi cu alte structuri ale Ministerului Sănătăţii.

Direcţia de Sănătate Publică Braşov organizează culegerea şi prelucrarea datelor statistice de la toţi furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, întocmesc şi transmit rapoarte statistice periodice către instituţiile desemnate în acest scop.

Direcţia de Sănătate Publică Braşov avizează şi supune aprobării conducerii Ministerului Sănătăţii propunerile privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor unităţilor sanitare din subordinea acestora.

La cererea unor persoane fizice sau juridice, Direcţia de Sănătate Publică Braşov efectuează, potrivit dispoziţiilor legale, servicii medicale de sănătate publică, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative în vigoare.

Organigrama DSP Brașov

Departamentul de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile

  • Compartimentul de supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile
  • Compartimentul de evaluare factori de risc din mediul de viață și muncă
  • Compartimentul de evaluarea și promovarea sănătății
  • Laboratoarele DSP

Serviciul de control în sănătate publică

  • Compartimentul de inspecție și controlul factorilor de risc din mediul de viață și muncă
  • Comp. control unități și servicii de sănătate