Epidemiologie

Print Friendly, PDF & Email

Compartimentul de supraveghere epidem iologică şi control boli transmisibile din cadru l Direcţiei de Sănătate Publică Braşov are următoarele atribuţii şi responsabi lităţi  de  execuţie  şi  coordonare/ îndrumare  profesională:

 • coordonează şi deru lează la nivel judeţean activităţile specifice din cadru l programelor naţionale şi teritoriale de sănătate publică din domeniul bolilor transmisibile, în vederea realizări i  obiectivelor angajate prin programele şi strategii le naţionale şi locale;
 • colectează trimestrial şi anual ind icatorii programelor de sănătate de la unităţile sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare;
 • participă prin activităţi specifice la funcţionarea reţelei naţionale de supraveghere epidemiologică, alertă şi răspuns rapid în domeniul bolilor transm isibile;
 • participă la realizarea evaluărilor de risc epidemiologic în situaţia evenimentelor care ameninţă sănătatea populaţiei şi au potenţial de răspândire naţională şi internaţională;
 • implementează, coordonează, controlează şi evaluează program ul naţional de imunizări desfăşurat în teritori u l arondat şi verifică prin activităţi de evaluare medicală şi administrativă eficienţa activităţi lor specifice;
 • participă la studii le epidemiologice organizate la nivel naţional sau/ şi la nivelul judetului Braşov;
 • solicită din teritori u datele necesare pentru fundamentarea necesaru l ui de material biologic pentru imunizarea grupelor  catagrafiate  şi  verifică  în  teritori u  condiţiile  de  distribu ire  şi  depozitare   a vaccin u l ui şi efectuarea şi evidenţa vaccinării;
 • organizează, colectează, analizează, verifică, gestionează, interpretează şi diseminează datele privind bolile transmisibile de la toate sursele existente în teritoriu, conduce şi gestionează registrul judeţean unic pentru  bolile  transmisibile,  vaccinări  şi  reacţi i  adverse  postvacci nale  indezirabile,  infecţia HIV/SIDA, tuberculoză, boli cu transmitere sexuală, infecţii nosocomiale şi situaţii epidemiologice de risc;
 • evaluează anual  funcţionarea  sistemelor  de  supraveghere  med icală  a bolilor  transmisibile,  în colaborare cu Institutul Naţional de Sănătate Publ ică şi structurile sale regionale;
 • verifică modul în care med icii de fam il ie detectează cazurile de boli transmisibile şi raportează datele necesare supravegherii bolilor transmisibile, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 • supraveghează şi verifică modul prin care sunt respectate metodologiile şi protocoalele privind diagnosticul clinic şi etiologic pentru bol ile transmisibile şi propune directorul ui executiv adjunct de sănătate  publică al Direcţiei de Sănătate Publică Braşov măsuri organizatorice privind asigurarea serviciilor specifice competente de laborator pentru diagnosticul etiologic al bolilor transmisibile, conform dispoziţiilor legale;
 • efectuează investigaţiile med icale şi epidemiologice, identifică şi coordonează măsurile necesare pentru limitarea focarelor de boală transmisibilă în colectivităţi;
 • desfăşoară îndrumarea metodologică şi profesională a unităţilor sanitare de pe teritoriul judeţului Braşov, period ic sau la solicitare, în probleme de infecţi i nosocomiale;
 • intervi ne şi  efectuează  expertiza  medicală  de  specialitate,  în  cazul  unor  focare  de  infecţii nosocomiale sau în situaţii de risc declarat, la solicitarea unităţii ori prin autosesizare;
 • monitorizează situaţia infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare de pe teritoriul judeţului Braşov şi elaborează recomandări administrative şi profesionale în cazul riscurilor identificate;
 • desfăşoară activităţi specifice în cadrul planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
 • partici pă la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul sanitar internaţional şi veri fică şi aplică măsurile de protecţie sanitară a frontierelor de stat privind bolile transmisibile;
 • asigură consultanţă privind prevenirea bolilor transmisibile de import, recomandă şi aplică măsuri de preveni re a boli lor infecţioase ale călătorului prin structurile proprii, acolo unde acestea există;
 • verifică şi validează, în colaborare cu personalul compartimentul ui de statistică, datele legate de bolile transmisibile şi infecţioase raportate de serviciile med icale din teritoriu, inclusiv decese;
 • efectuează instruirea personalului din unităţile medicale publice şi private, pe probleme de prevenire şi control al bolilor transmisi bile, infecţiilor nosocomiale, infecţia

HIV, tuberculoză, boli cu transmitere sexuală, boli infecţioase de import;

 • organizează activitatea de supraveghere şi combatere a vectorilor de importanţă med icală;
 • se subordonează metodologic Institutul ui Naţional de Sănătate Publică, prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile şi secţiile de epidemiologie

ale centrelor regionale de sănătate publică;

 • asigură funcţionalitatea sistemului informaţional specific în conformitate cu metodologiile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii şi coordonatorii naţionali ai programelor de sănătate;
 • colaborează cu structuri le similare din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Braşov, precum şi cu alte instituţii judeţene pentru realizarea unui schimb optim şi util de informaţii, în conformitate cu prevederile legale, în probleme de supraveghere a bolilor transmisibile;
 • aa) asigură implementarea şi derularea programelor de sănătate specifice la nivelul judeţului Braşov, monitorizarea şi evaluarea indicatorilor de activitate şi utilizarea fondurilor necesare derulării acestora; bb) partici pă la elaborarea raportului privi nd starea de sănătate a populaţiei;
 • cc) efectuează, la cererea terţilor, consultanţă sau prestaţii de specialitate în domeniul de competenţă; dd) participă la elaborarea, prin personal ul de specialitate cu studii superioare, a documentelor de reglementare pentru furnizorii de servicii medicale;
 • ee) îndepl ineşte alte atribuţii specifice stabil ite de directorul adjunct de sănătate publică al Direcţiei de Sănătate Pu bl ică Braşov, în limitele competenţelor

În cadrul Compartimentului de supraveghere şi control al bolilor transmisibile funcţionează Compartimentul de produse antiepidemice. Prin acesta se realizeaza managementul  produselor antiepidemice.

Managementul produselor antiepidem ice cuprinde următoarele atribuţii specifice:

 1. asigură depozitarea şi distribuirea în teritoriul arondat a vaccinurilor şi a celorlalte produse biologice şi materiale necesare desfăşurării activităţii de med icină preventivă;
 2. asigură depozitarea şi livrarea produselor DDD necesare intervenţiei în focarele de boli transmisibile;
 3. asigură aprovizionarea laboratoarelor proprii şi a altor unităţi sanitare cu medii de cultură, seruri de diagnostic, sticlărie, reactivi, kituri şi alte materiale consumabile, în vederea realizării activităţilor cuprinse în programele de medicină preventivă;
 4. asigură depozitarea şi distribui rea în teritoriul arondat a prod uselor din componenţa rezervei antiepidemice în caz de calamitate sau în alte situaţii de risc;

îndeplineşte şi alte atribuţi i specifice stabilite de directorul adjunct de sănătate publică al Direcţiei de Sănătate Publ ică Braşov