Laboratoare DSP

Print Friendly, PDF & Email

 

==>  Lista serviciilor oferite de Laboratoarele DSP

Laboratorul diagnostic microbiologic:

 • participă la efectuarea investigaţiei epidemiologice prin recoltarea şi prel ucrarea de probe bacteriologice, virusologice, serologice, imunologice şi parazitologice, pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, în conformitate cu metodologiile legale în vigoare;
 • asigură diagnosticul etiologic pentru bolile infecţioase identificate în cadrul program ul ui naţional de supraveghere epidemiologică dacă prestaţia nu poate fi asigurată prin unitatea de îngrijire a cazului sau este solicitat în acest sens;
 • asigură diagnosticul microbiologic pentru solicitările serviciului  de  supraveghere  a  bolilor transm isibile, provenite de la cazuri suspecte, focare de boală transmisi bi lă sau investigaţii în cadrul programelor de sănătate;
 • monitorizează şi transmite evaluări privind circulaţia unor microorganisme cuprinse în metodologiile de supraveghere epidemiologică şi situaţia antibioticorezistenţei microorganismelor la populaţia investigată în unităţile sanitare de pe teritoriul judeţului Braşov;
 • asigură transmiterea probelor biologice la structurile regionale/ naţionale în vederea caracterizări i circulaţiei germenilor pe teritoriul naţional, în conformitate cu reglementările metodologice ale Institutului Naţional de Sănătate Publică;
 • efectuează analize microbiologice la solicitarea serviciul ui de control în sănătate publică al Direcţiei de Sănătate Publică Braşov;
  • efectuează anal ize microbiologice din probe de apă, aer, alimente şi factori de med iu, prevăzute în programele naţionale şi locale de sănătate, la solicitarea compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediu conform metodologiei reglementate;
  • asigură aplicarea proced urilor în vederea acreditării/reacreditării laboratorului;
  • efectuează analize m icrobiologice la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;
  • execută alte activităţi specifice la solicitarea directorului adjunct de sănătate publică al Direcţiei de Sănătate Publică Braşov conform competenţelor;

Laboratorul de chimie sanitară si toxicologie:

 • efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice din probe biologice, apă, aer, alimente şi alţi factori de mediu pentru evaluarea obiectivă a conformităţii produselor şi a riscurilor pentru sănătate;
 • efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice  la solicitarea serviciului de control în  sănătate publică
 • efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice, la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;
 • asigură aplicarea procedurilor în vederea acreditării laboratorului;
 • intervine şi participă la orice acţiune declarată de urgenţă prin evenimente neaşteptate de către directorul adjunct de sănătate publică al Direcţiei de Sănătate Publică Braşov;
 • alte atribuţii specifice stabilite sau solicitate în cadrul competenţei.

Lista de preturi pentru analizele de toxicologie

 

Laboratorul igiena radiatiilor şi are următoarele atribuţii:

 • coordonează activităţile  pentru  protejarea  sănătăţii  populaţiei  şi  prevenirea  efectelor  asociate radiaţiilor ionizante în teritoriul arondat laboratorului ( judeţul Braşov şi judeţul Covasna);
 • asigură colectarea şi raportarea datelor privind sănătatea populaţiei în relaţie cu radiaţiile ionizante din teritoriul arondat laboratorului (judeţul Braşov şi judeţul Covasna);
 • asigură colectarea şi raportarea  datelor privind  expunerea profesională  la radiaţii ionizante din unităţile/ serviciile cu activitate de profil, din teritoriul arondat laboratorului;
 • participă la elaborarea raportului stării de sănătate a comunităţii;
 • efectuează, din proprie iniţiativă sau la cererea terţilor, determinări ale nivelurilor de radiaţii, precum şi consultanţă de specialitate;
 • controlează aplicarea normelor de securitate nucleară şi igiena radiaţiilor;
 • avizează şi autorizează sanitar unităţile în care se desfăşoară practici şi activităţi nucleare;
 • elaborează referatele de evaluare pentru unităţile supuse avizării/autorizării sanitare;
 • verifică respectarea nonnelor de igienă a radiaţiilor ionizante în unităţile autorizate şi în laboratoarele de profil;
 • participă la elaborarea planului de acţiune în caz de catastrofă;
 • intervine în caz de accident nuclear sau de urgenţă radiologică în teritoriul arondat;
 • evaluează nivelul expunerii medicale la radiaţii ionizante a populaţiei prin programe de asigurare şi control al calităţii;

 

Lista de preturi pentru analizele de toxicologie