Prestatori servicii funerare

Print Friendly, PDF & Email

 

Lista Prestatorilor De Servicii Funerare

 1. SC FUNEBRA SRL –   Brașov, str. 13 Decembrie, nr.50
 2. RUSU (ROMICA) GENOVICA –ELENA I.I. –  Codlea, str.Olimp, nr.2
 3. MONALEX FUNERARE S.R.L. – fost:(DANIMAPEL SRL) –  Brașov, str.Harmanului, nr.60
 4. SC POMPE FUNERARE ZAGAN SRL –  Făgăraș, Sos.Hurezului, nr. 1D
 5. BESLIU CRISTIAN-IONUT I.I.  – Zărnești, Branului, nr. 51
 6. SC ROXANA FURNITURE SRL –  Săcele, Str. Zizinului, Nr. 1
 7. CASA FUNERARA ULTIMUL DRUM- Cristian, str.Lungă, nr.204, jud.Brașov
 8. ETERNUM FUNERARE SRL – Brașov, str. Lanurilor, nr.9.
 9. MAYCRIS FUNEBRE SRL – Făgăraș, str. Ion Creangă nr. 35

Informații suplimentare…

Actualizare: 27.03.2024

Autorizarea sanitară pentru prestarea de servicii funerare

 

Autorizarea sanitară pentru prestarea de servicii funerare se realizează în baza referatului de evaluare, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Prestatorul de servicii funerare depune la direcţia de sănătate publică următoarele documente:

 

 1. cerere conform modelului prevăzut la 46 lit. a);
 2. copie de pe certificatul de înregistrare a societăţii la registrul comerţului;
 3. dovada deţinerii spaţiului în care se prestează serviciile funerare;
 4. memoriul tehnic care să cuprindă detalii privind spaţiile şi mijloacele de transport;
 5. dovada că operatorul economic care prestează servicii funerare are în dotare cel puţin o trusă de îmbălsămare conform prezentelor norme;
 6. dovada că are angajat cel puţin un tanatopractor cu diplomă obţinută conform prezentelor norme;
 7. fişele de aptitudine ale întregului personal care lucrează în firma de servicii funerare care atestă efectuarea examenelor medicale la angajare şi/sau examenele medicale periodice, conform Hotararii Guvernului 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare. Suplimentar, persoanele care prestează efectiv îngrijiri mortuare, inclusiv cele care transportă decedaţii, vor prezenta şi un certificat de sănătate mintală;
 8. autorizaţia emisă conform Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare mijloc de transport;
 9. dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară;
 10. declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
 11. în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.

 

Activităţile de verificare a conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică şi/sau alte reglementări legale în vederea eliberării autorizaţiei sanitare de funcţionare se realizează de către personalul de specialitate desemnat pentru domeniul de activitate supus autorizării, iar rezultatul verificării conformării va fi consemnat într-un referat de evaluare.

Comercializarea articolelor de pompe funebre si similare se face conform Cap. IV, art. 17, Ord.M.S 1030/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

Autovehiculul mortuar pentru asistenta funerara mobile folosit pentru pregătirea cadavrului; autovehiculul mortuar pentru parade folosit pentru transportul trupului neînsuflețit spre locul de înhumare ; autovehiculul funerar pentru recuperarea cadavre si transport internațional trebuie să îndeplinească și cerința  “… omologat de catre Registru Auto Roman pentru aceasta activitate sau deține autorizație de transport local emisa de către primărie, în baza Legii nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare”.

 

 

Legislație: