Port-armă

Print Friendly, PDF & Email
Condiţiilor de autorizare a unităţilor sanitare, publice sau private, pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor supuse autorizării

În vederea obținerii autorizației, unitățile sanitare trebuie să prezinte următoarele documente:

  1.  cerere pentru emiterea autorizaţiei pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor supuse autorizării, pentru una sau mai multe specialităţi aprobate în structura organizatorică, sau, după caz, pentru una sau mai multe specialităţi cu care este înscrisă în Registrul unic al cabinetelor medicale de la nivelul direcţiei de sănătate publică căreia i se adresează;
  2. copia documentului de deţinere legală a spaţiului;
  3. dovada deţinerii de către unitatea sanitară a asigurării de răspundere civilă în domeniul medical;
  4. copii de pe contractele individuale de muncă sau, după caz, după contractele de prestări servicii, încheiate între unitatea sanitară şi personalul medico-sanitar, pentru specialităţile medicale pentru care solicită autorizarea, conform reglementărilor legale în vigoare;
  5. dovada dreptului de liberă practică emisă de organizaţia profesională pentru fiecare angajat medico-sanitar din cadrul cabinetului/cabinetelor pentru care se solicită autorizarea;
  6. dovada dotării minime obligatorii a cabinetului/cabinetelor pentru care se solicită autorizarea, conform anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. dovada garanţiei, întreţinerii şi verificării tehnice periodice, după caz, a aparaturii cabinetului/cabinetelor din dotarea prevăzută la punctul 6.

In cerere se vor fi menționați explicit medicii care vor desfălura activitatea pe fiecare specialitate. De asemenea, va fi nominalizată persoana care va avea dreptul să încheie fișa de evaluare.

Documentele se depun la secretariatul DSP Brașov.

Nu se plătește taxă pentru obținerea autorizației.

 

Legisla: