Legislatie AMC

Print Friendly, PDF & Email

PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE INCIDENTE ACTIVITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ:

NOU!!!

 1. Specifice
 2. O.U.G. nr 18 din 27februarie 2017- privind asistenţa medicală comunitară
 3. Legea nr 180 din 18iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară
 4. Hotararede Guvern 324/2019 – NORME METODOLOGICE din 23 mai 2019 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară
 5. O.U.G. nr 8 din 22februarie 2018 privind reglementarea unor măsuri in domeniul sănătăţii
 6. Hotararede Guvern nr 18 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetăţenilor romani aparţinand minorităţii rome pentru perioada 2015-2020
 7. Hotararede Guvern nr 1028 din 18 noiembrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014 – 2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014 – 2020 pentru implementarea Strategiei naţionale
 8. O.U.G. nr 162 din 12noiembrie 2008

 

2. De interes general

 

 1. Legea nr. 215 din 23.04.2001 privind administratia publica locala
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritațile și institutiile publice
 3. Legea nr. 53/24.01.2003 Codul muncii, republicat
 4. O.U.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
 5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice 
 6. Hotararea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice
 1. Legislatie cu caracter social
 1. Legea nr. 18/27.09.1990 pentru ratificarea Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului
 2. Legea nr. 61/22.09.1993 (republicata) privind alocatia de stat pentru copii
 3. Legea 272/2004 privind Protectia privind protectia si promovarea drepturilor copilului
 4. Legea nr. 416/18.07.2001 privind venitul minim garantat
 5. Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
 6. Legea 448/2006 privindsi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 7. Hotarare de Guvern nr 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 8. O.U.G. nr. 68/28.08.2003 privind serviciile sociale
 9. Hotarare de Guvern nr. 1024/25.06.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei guvernului nr. 68/28.08.2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
 10. Legea nr. 17/06.03.2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice
 11. H.G. nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in caminele pentru persoane varstnice
 12. H.G. nr. 679 din 12 iunie 2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal
 13. Legea nr. 292/20.12.2011 a asistenţei sociale
 14. H.G. nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de treţinere in instituţiile de asistenţă socială, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora